ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА”

О Б Я В А

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище обявява прием на документи за длъжността:

– „Рехабилитатор”- 1 бр.

І. ИЗИСКВАНИЯ:

Минимални изисквания за заемане на  длъжността „Рехабилитатор”:

  1. Образование – висше; завършена образователна степен – бакалавър/ магистър; Придобита специалност: „Рехабилитация”, „Кинезитерапия”, „Физиотерапия”;
  2. Компютърна грамотност;
  3. Умения за работа в екип.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

–     Писмено заявление до директора на ДЦДМУ „Дъга”;

–     Автобиография;

–     Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;

–     Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

–     Мотивационно писмо.

Документите следва да се подават лично, в ДЦДМУ ”Дъга”, в срок до:

–      31.05.2018 г. до 16:00 ч.

ІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

  1. Подборът на кандидатите преминава през два етапа:

–     Първи етап – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  с обявените изисквания за съответната длъжност;

–     Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

2. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67,ал. 1, т. 1  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок).

3. До втори етап не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.

 

Лице за контакти: Лилия Петришка

тел.: 0888703114; 0357/62183;

Email: dcdu.daga@mail.bg