Психологът в ДЦДМУ „Дъга“ се грижи за развиване на психичните процеси на потребителите, оказва психологическа подкрепа на  родителите. Провежда индивидуална и групова консултативна дейност. Оказва психологическа подкрепа на екипа.

Занимания в сензорна зала

Сензорно-интегративна терапия

Разпознаване на емоционални състояния

Консултативна дейност с родители