ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ

 

І. За деца от 3 до 18 години:

 

В ДСП- ОЗД гр. Панагюрище се подготвя комплект от следните документи:

 1. Заявление за ползване на социални услуги в ДЦДМУ„Дъга” гр. Панагюрище;
 2. Удостоверение за раждане(копие);
 3. ЕР на ТЕЛК, НЕЛК  или протокол от ЛКК(копие);
 4. Декларация за информирано съгласие на родителите /настойниците.
 5. Индивидуална оценка на потребностите;
 6. План за действие(копие);
 7. Направление за ползване на социални услуги.

 

След получаването им /по служебен ред/, в ДЦДМУ „Дъга” се сключва Договор за ползване на социални услуги /със срок и вид на услугите указани в Направлението/.

            ІІ. За младежи от 18 до 35  години включително:

 

В ДСП – ОХУСУ гр. Панагюрище се подготвя комплект от следните документи:

 1. Заявление от лицето /настойник/попечител по настоящ адрес;
 2. Документ за самоличност /за справка/;
 3. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или протокол от ЛКК;
 4. Копие от личен амбулаторен картон /ако има такъв/.
 5. При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи;
 6. МДЕ изготвя индивидуална оценка на потребностите от подкрепа (ИОПП)и индивидуален план за подкрепа (ИПП) на лицето;
 7. Мотивиран  доклад-предложение;
 8. Заповед за ползване на социалната услуга;

 

След получаването им /по служебен ред/ в ДЦДМУ „Дъга” се сключва Договор за ползване на социални услуги /със срок и вид на услугата указани в Заповедта/.