За справяне с обучителните трудности,  възпитаването на децата и младежите в ДЦДМУ „Дъга“,  развиване на елементарни и трайни навици се грижат двама педагози,  подкрепяни от двама детегледачи. Същите работят по предварително изработена програма, включваща групова и индивидуална работа. Индивидуалната програма на всеки потребител  е съобразена с графиците на  специалистите, съобразно установените индивидуални потребности. Тези потребности се определят  след едномесечно наблюдаване и обследване на новопостъпилия,  следствие на което се изготвя  Индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и Индивидуален план за подкрепа.