МИСИЯ НА ДЦДМУ „ДЪГА”

ДЦДМУ „Дъга” гр. Панагюрище предоставя услуги на деца и младежи с ментални и физически увреждания, оказвайки психологическа подкрепа и на техните семейства.

Потребителите биват насърчавани и подкрепяни в тяхното социално, емоционално и културно развитие, като доказателство за това, че всеки човек може да развие максимално своя потенциал и да бъде ценен участник в живота на общността.

Обединени са усилията и отговорностите на медико-педагогическия екип, за оптимизиране на корекционно-компенсаторната и интеграционна работа с потребителите.

В центъра на цялостната дейност е поставена личността на детето/ младежа, с неговите специфични потребности и нужди.

Същите  преминават от себепознание към опознаване на другите и лично вграждане в обществото,  развивайки у себе си умения и желания за самостоятелен живот.

Оказва се подкрепа не само на децата и младежите, но и на техните семейства. Чрез реализиране на общи мероприятия и инициативи,  се постига особенна спойка във взаимоотношенията дете-дете, родител-дете, родител-родител, родител-екип, общественост-потребители на дневния център.