В ДЦДМУ „Дъга“ ежедневно се проследява здравословното състояние на потребителите, като не се допуска присъствие на заразно болни и разпространяване на остро вирусни инфекции,  с цел превенция от заболяване на останалите потребители. Провежда се ежедневен филтър за паразити.

На потребителите се предлага достатъчно количество здравословна, питателна храна, от външен доставчик (кетъринг),  четирикратен прием за деня.

Медицинско лице се грижи за проследяване на хигиената, общото здравословно състояние, разпределяне на медикаменти назначени от лекар, оказване на първа до лекарска помощ (при необходимост) .