ОПИТ НА ДОСТАВЧИКА

ДЦДМУ „Дъга” е социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност, с доставчик на услугата – Община Панагюрище.             На 03.12.2007 година социалната услуга бележи своето начало като дневен център за деца с увреждания, на възраст от 3 до 18 години.             От 03.12.2007  до 31.05.2008 година услугата е финансирана по Европейска програма ФАР,  на основание проект защитен от Община Панагюрище, с капацитет  24 деца.             В основата на този проект стои идеята за деинституционализация на социалните услуги за деца с увреждания, предлагащи условия максимално приближени до семейната среда.             От 01.06.2008 година, със Заповед на изпълнителния директор на АСП към МТСП, услугите в ДЦДУ „Дъга” е обявена за делегирана от държавата дейност, финансирана от Републиканския бюджет.             От 01.01.2009 година с решение на Общински съвет и Заповед на кмета на община Панагюрище, директорът на ДЦДУ „Дъга” е обявен за второстепенен разпоредител на бюджетните сметки, с отделен БУЛСТАТ.             Целевата група на дневния център се състои от деца с увреждания от 3 до 18 години, ползващи краткосрочни и дългосрочни социални услуги, целодневно и почасово.             Капацитетът остава непроменен – 24 деца.             От 01.10.2015 година, със Заповед на изпълнителния директор на АСП към МТСП, наименованието на социалната услуга е променено в  Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Дъга”. Във връзка с това, се променя и възрастовата граница на потребителите- от 3 до 30 години. Капацитетът е непроменен.             От 01.09.2017 година,отново със Заповед на изпълнителния директор на АСП, дневният център е преименуван в Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга”. Възрастовата граница за ползвателите на социалните услуги се променя от 3 до 35 години включително.             Целевата група и капацитетът остават непроменени.